Ouderbetrokkenheid

Lees hoe belangrijk ouderbetrokkenheid is voor de kinderen en de school

Fotoframe met handen die naar elkaar toe reiken.

De samenwerking met ouders

De ontwikkeling van jouw kind komt het beste tot zijn recht door een goede samenwerking tussen school, ouder én kind. We vinden het dan ook fijn dat veel ouders zo betrokken zijn. Dit zien we terug in de afstemmingsgesprekken, maar ook in het meehelpen en -denken binnen onze school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Het is belangrijk dat ouders en teamleden meedenken en meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Dit gebeurt in de MR die bestaat uit een combinatie van ouders en personeelsleden.

Ouderraad (OR)

De ouderraad houdt zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van de gang van zaken op school; op allerlei mogelijke manieren. Daarnaast heeft de OR een signalerende functie binnen de school. Zo beheert de OR de gelden uit de ouderbijdrage en draagt het financiële verantwoording af aan de MR.

Ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst. Maar ook sportactiviteiten, excursies en andere creatieve activiteiten worden hiervan betaald. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zeer welkom. Wij zullen nooit kinderen uitsluiten van activiteiten als er geen ouderbijdrage betaald is.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage van € 42,50 per kind per jaar, vragen wij een bijdrage van € 21,- per kind per jaar voor de tussenschoolse opvang. Zit jouw kind in groep 8? Dan vragen we een eenmalige bijdrage voor het schoolkamp. Het afgelopen jaar was dit een bedrag van € 110,-. De schoolbijdrage kan ook betaald worden met de U-pas.

Informatie-ochtend

Bezoek onze school

Graag laten we je kennismaken met onze school. Daarom organiseren we meerdere informatieochtenden op beide locaties. Kom je een keertje langs?

Meld je aan